späť na online rezervačný kalendár  

 späť na domovskú stránku 


DURATHERM s.r.o., so sídlom Vyšehradská 37, 81105 Bratislava, IČO: 35936673,
zapísanejv obchodnom registri registrovaný pod spisovou značkou Odd. Sro,
Vl. c. 36135/B z dna 20.05.2005 v OR Okresného súdu Bratislava I.


Súhlas so spracovaním osobných údajov a všeobecných zmluvných podmienok

Odberateľ týmto v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje súhlas spoločnosti DURATHERM s.r.o., so sídlom
Vyšehradská 37, 81105 Bratislava, 
IČO: 35936673, v obchodnom registri registrovaný pod spisovou

značkou Odd. Sro, Vl. c. 36135/B z dna 20.05.2005 v OR Okresného súdu Bratislava I.“) na spracovanie
osobných telefónnych čísel a e-mailových adries namarketingové 
účely na dobu neurčitú pre 
DURATHERM s.r.o

Odberateľ týmto potvrdzuje, že spoločnosť DURATHERM s.r.o., mu ešte pred získavaním jeho osobných
údajov oznámila všetky  informácie v 
zmysle ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov (vrátane,
okrem iného, identifikačných údajov sprostredkovateľov, účelu 
spracúvania osobných údajov, zoznamu
osobných údajov, poučenia o právach dotknutej osoby atď.),  a zároveň vyhlasuje, že sa s týmito informáciami
oboznámil. 
Informácie v zmysle § 15 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučenia o právach dotknutej
osoby [tieto formulácie môžu byť zobrazené pri 
formulári, kde zákazník zadáva svoje osobné údaje a kliká na
 políčko potvrdiť, vo forme hypertextového odkazu, ktorý sa rozbalí v 
prípade, ak naň zákazník klikne]:

Spoločnosť DURATHERM s.r.o., so sídlom Vyšehradská 37,81105 Bratislava, IČO: 35936673, zapísaná v
obchodnom registri pod spisovou 
značkou Odd. Sro, Vl. c. 36135/B z dna 20.05.2005 v OR Okresného súdu
Bratislava I. (ďalej len „DURATHERM s.r.o.“) spracúva a využíva osobné údaje v 
rozsahu osobných telefónnych
čísel a e-mailových adries na marketingové účely [zasielanie informácií o novinkách, službách, produktoch vo
forme newslettrov, resp. e-mailov 
alebo SMS správ]. Poskytnutie osobných údajov je výlučne dobrovoľné.

Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ DURATHERM s.r.o, v rozsahu a za podmienok
dojednaných v 
písomnej zmluve.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
DURATHERM s.r.o., oznamuje odberateľovi, že sprostredkovateľom DURATHERM s.r.o., pri spracúvaní

osobných údajov odberateľa sú spoločnosti: 
DURATHERM s.r.o., Vyšehradská 37, 85105, Bratislava, , IČO: 35936673, zapísaná v obchodnom registri  
pod spisovou 
značkou Odd. Sro, Vl. c. 36135/B z dna 20.05.2005 v OR Okresného súdu Bratislava I.

Ak DURATHERM s.r.o., poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po

získaní osobných údajov, zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti odberateľovi v lehote ustanovenej
Zákonom o 
ochrane osobných údajov, pokiaľ mu túto povinnosť ukladá Zákon o ochrane

osobných údajov. DURATHERM s.r.o., je oprávnená splniť si túto svoju informačnú povinnosť aj zverejnením
zoznamu sprostredkovateľov na 
svojom webovom sídle.

Odberateľ ako dotknutá osoba má podľa ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov právo
na základe písomnej žiadosti od 
DURATHERM s.r.o., vyžadovať: 

(i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
(ii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o

spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až
šiesty bod Zákona o 
ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane
osobných údajov je odberateľ oprávnený oboznámiť sa s 
postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

(iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje
na spracúvanie,
(iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

(v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,

(vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné 
údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

(vii) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(viii) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
DURATHERM s.r.o., spracúva osobné 
údaje na základe súhlasu odberateľa (ako dotknutej osoby).


Podľa § 28 ods. 3 Zákona o 
ochrane osobných údajov má odberaťeľ na základe písomnej žiadosti právo u

DURATHERM s.r.o., namietať voči

(i) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu, 
a žiadať ich likvidáciu, 

(ii) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na 
účely priameho marketingu v poštovom styku alebo
(iii) poskytovaniu osobných údajov uvedených v§ 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na 
účely priameho marketingu. Podľa § 28 ods. 4 Zákona o 
ochrane osobných údajov odberateľ na základe
písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u 
DURATHERM s.r.o., kedykoľvek
namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)Zákona o

ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a 
preukáže sa, že
námietka odberateľa je oprávnená, DURATHERM s.r.o., je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie
 odberateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a 
zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov odberateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne,
ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u 
DURATHERM s.r.o., kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa
rozhodnutiu DURATHERM s.r.o., ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto
rozhodnutie vydá výlučne na 
základe úkonov aizovaného spracúvania jeho osobných údajov. 

Odberateľ má právo žiadať DURATHERM s.r.o., o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od 
aizovanej formy spracúvania, pričom 
DURATHERM s.r.o., je povinná žiadosti odberateľa vyhovieť,
a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o 
spôsobe
preskúmania a výsledku zistenia DURATHERM s.r.o., informuje odberateľa v 
lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona
o ochrane osobných údajov. Odberateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v
 ktorom sú upravené opatrenia na 
zabezpečenie oprávnených záujmov odberateľa, alebo ak v rámci
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov DURATHERM s.r.o., 
vydala rozhodnutie,
ktorým vyhovela požiadavke odberateľa, alebo ak DURATHERM s.r.o., na základe zmluvy prijala iné
primerané opatrenia na 
zabezpečenie oprávnených záujmov odberateľa.

Podľa § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov ak odberateľ uplatní svoje právo
(i) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú
podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou  odberateľ doručí písomne
najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
(ii) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy
a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis odberateľa; kópiu zápisnice je DURATHERM s.r.o., povinná
odovzdať odberateľovi,
(iii) u sprostredkovateľa podľa bodu (i) alebo (ii) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzda
ť DURATHERM s.r.o., bez zbytočného odkladu.

Podľa § 28 ods. 7 Zákona o ochrane osobných údajov odberateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa
neoprávnene spracúvajú, môže podať 
úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Podľa § 28 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov ak odberateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Podľa § 28 ods. 9 Zákona oochrane osobných údajov ak odberateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa
tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 


späť na online rezervačný kalendárspäť na info stránku online rezervácie


späť na domovskú stránku

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Odberateľ týmto v
súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a
o
zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov (ďalej len „
Zákon o
ochrane osobných údajov
“) udeľuje súhlas spoločnosti ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816
47 Bratislava,
IČO: 36
677
281, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3978/B (ďalej len „
ZSE Energia, a.s.
“)
na
spracovanie osobných telefónnych čísel a
e-mailových adries na
marketingové účely počas trvania zmluvného vzťahu medzi odberateľom
a
ZSE Energia, a.s.
Odberateľ týmto potvrdzuje, že spoločnosť ZSE Energia, a.s., mu ešte pred získavaním jeho osobných údajov oznámila všetky informácie
v
zmysle ustanovenia § 15 Zákona o
ochrane osobných údajov (vrátane, okrem iného, identifikačných údajov sprostredkovateľov, účelu
spracúvania osobných údajov, zoznamu osobných údajov, poučenia o
právach dotknutej osoby atď.), a
zároveň vyhlasuje, že sa s
týmito
informáciami oboznámil.
Informácie v
zmysle § 15 ods. 1 Zákona o
ochrane spotrebiteľa a
poučenia o
právach dotknutej osoby [tieto formulácie môžu byť zobrazené pri
formulári, kde zákazník zadáva svoju osobné údaje a
kliká na
políčko potvrdiť, vo forme hypertextového odkazu, ktorý sa rozbalí v
prípade, ak
naň zákazník klikne]:
Spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 36
677
281, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3978/B (ďalej len „
ZSE Energia, a.s.
“) spracúva a
využíva osobné údaje v
rozsahu osobných telefónnych čísel
a
e-mailových adries na
marketingové účely [zasielanie informácií o
novinkách, službách, produktoch vo forme newslettrov, resp. e-mailov
alebo SMS správ].
Poskytnutie osobných údajov je výlučne dobrovoľné.
Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ ZSE Energia, a.s., v
rozsahu a
za
podmienok dojednaných v
písomnej zmluve.
V
súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a
o
zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej
len „
Zákon o
ochrane osobných údajov
“) ZSE Energia, a.s., oznamuje odberateľovi, že sprostredkovateľom ZSE Energia, a.s., pri spracúvaní
osobných údajov odberateľa sú spoločnosti: Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 35
823
551;
E.ON Business Services Slovakia, spol. s
r.o., so sídlom Čulenova 5, 811
09 Bratislava, IČO: 31
404
600; E.ON IS GmbH, so sídlom
Humboldtstrasse 33, 301
69 Hannover, Nemecká spolková republika; Crystal Call, a.s., so sídlom Hálkova 1/A, 831
03 Bratislava, IČO: 35
880
805.
Ak ZSE Energia, a.s., poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po
získaní osobných údajov, zabezpečí oznámenie tejto
skutočnosti odberateľovi v
lehote ustanovenej Zákonom o
ochrane osobných údajov, pokiaľ mu túto povinnosť ukladá Zákon o
ochrane
osobných údajov. ZSE Energia, a.s., je oprávnená splniť si túto svoju informačnú povinnosť aj zverejnením zoznamu sprostredkovateľov
na
svojom webovom sídle.
Odberateľ ako dotknutá osoba má podľa ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o
ochrane osobných údajov právo na
základe písomnej žiadosti
od
ZSE Energia, a.s., vyžadovať: (i)
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o
ňom spracúvané, (ii)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme
informácie o
spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v
rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona
o
ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o
ochrane osobných údajov je odberateľ oprávnený oboznámiť
sa s
postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií, (iii)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o
zdroji, z
ktorého získal
jeho osobné údaje na
spracúvanie, (iv)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(v)
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(vi)
likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné
údaje, môže požiadať o
ich vrátenie, (vii)
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
(viii)
blokovanie jeho osobných údajov z
dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak ZSE Energia, a.s., spracúva osobné
údaje na
základe súhlasu odberateľa (ako dotknutej osoby).
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.
O. Box 325, 810
00 Bratislava 1
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100
0000
0026
4900
0047, BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č.: 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.
O. Box 325, 810
00 Bratislava 1
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100
0000
0026
4900
0047, BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č.: 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK20